Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος


«Δημιουργία ή και συνέχιση τηςλειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στοΔήμο Κορίνθου με κωδικό MIS 431302 στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιάςτο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττονταφορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης και ειδικότητα ο ωφελούμενος, ως αναπληρωτής/τρία της υπάρχουσας γιατρού η οποία και διανύει περίοδο κύησης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)προσόντα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
Κοινωνική Δομή

Τόπος
υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
220
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΑΣΤΕΓΩΝ
Υπηρεσίες υποστήριξης αστέγων
και οικονομικά αδυνάτων

Δήμος
Κορίνθου
ΠΕ
ΙΑΤΡΟΙ
αναπληρωτής/τρία της υπάρχουσας γιατρού η οποία και διανύει περίοδο κύησης
1
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικότητα
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
220
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομόνυμο πτυχίο ή διπλωμα Ελληνικού ΑνοικτούΠανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπήςή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτωπροϋποθέσεις συμμετοχής:
·      να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ναείναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στηχώρα μας.
·      Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική.
·      να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στονΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας
·      Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών
·      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει τηνεκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
·      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία,   δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη τηςεπόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454 
ή στα γραφεία των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 
Κροκίδα 62, Περιγιάλι, 
απευθύνοντας την στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  
και αρχίζει από 24/10/14 έως 7/11/14  (εργάσιμες ημέρες) 
και ώρες 10.00-14.00. 
Πληροφορίες: Π. Αρκουδάκος, Ε. Ταμπακοπούλου 
Τηλ.: 210 4179797, 2104967757 
και κα Ειρήνη Παπαστεφάνου τηλ. 2741087861.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση  στα γραφεία και στη ιστοσελίδα του ομίλου μας
www.unescopireas.gr