Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ‏

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΟΥ ΣΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΜε αφορμή πρόσφατη δήλωση  Δημοτικού Συμβούλου και  μέλους του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων  σε τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχω να απαντήσω  τα εξής:  
Είναι ανεπίτρεπτο,  ο καθένας που συμμετέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, και  με πρόσχημα τη δύσκολη  οικονομική  συγκυρία   της χώρας  μας,  να ισχυρίζεται ψευδή γεγονότα που διέπουν τη λειτουργία  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.
   
Σημειώνεται ότι τα μέλη του  Δ.Σ  του ανωτέρω νομικού προσώπου, συγκαλούνται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.   με γραπτή πρόσκληση  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. 
Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις είναι τα προβλεπόμενα  στην ημερήσια διάταξη  την οποία έχει καταρτίσει ο Πρόεδρος.  
Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα μη προβλεπόμενο στην ημερήσια διάταξη μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του  Δ.Σ. και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 945/3-10-2014  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σταματάκη Μάριου, διεξήχθη στις 10 Οκτωβρίου 2014 τακτική συνεδρίαση αφού πρωτίστως, νομίμως είχε προσκληθεί  το Δ.Σ του νομικού προσώπου. 
Στη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου υπήρχε θέμα «Προμήθεια υλικών σιδηροπωλείου, χρωματοπωλείου και κιγκαλερίας» με το οποίο εισηγηθήκαμε τη δέσμευση της πίστωσης των 500,00 €  του Κ.Α 15-6661.002 «Υλικά  σιδηροπωλείου, χρωματοπωλείου και κιγκαλερίας» στο οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 5.000,00 € σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 2014 του Κ.Κ.Π.Δ.Κ. 
Το ανωτέρω θέμα ψηφίστηκε (Αποφ. Δ.Σ 95/10-10-2014) κατά πλειοψηφία με δύο (2) αρνητικές ψήφους των κ.κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και Καρασάββα Ιωάννη.

Είναι λοιπόν ανυπόστατος κάθε ισχυρισμός  και συκοφαντία  περί  αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος κυρίως των δημοτών του Δήμου Κορινθίων.     
 Για τους λόγους αυτούς οφείλω ως πρόεδρος του Δ.Σ  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  328/23-9-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων,  να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, με σκοπό την αποκατάσταση της αληθείας και εμπιστοσύνης των Κορινθίων τόσο προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, όσο και στα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  αλλά και των διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα.
                                                                                                    
                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                                     ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ